page_banner

Biz hakda

BIZ BARADA

“Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.” 2011-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda döredildi. Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Danzao şäheriniň ýokary tehnologiýaly zonasynda ýerleşýär, amatly transport we owadan gurşaw bar.Greenaşyl energiýany paýlamaga, energiýany tygşytlamaga we daşky gurşawy goramaga gönükdirilen innowasiýa kärhanasydyrys.

Gözleg we gözleg, güýç transformatorlaryny we gury görnüşli transformatorlary öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýäris.Ösen önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, tehniki dizaýn, her önümi seresaply öndürmek bilen şengte işleýän topar.Şol bir wagtyň özünde önümleriň hilini kepillendirmek üçin gözden geçirmekde baý tejribe siňdiriň.

about us img

Şeýle hem ýokary derejeli ylym we tehnologiýa topary, 100-den gowrak işçi, olaryň arasynda 20-den gowrak ýokary we orta tehniki işgär bar.Kärhanany döretmek baradaky ilkinji isleg, birinji derejeli önümleri, ajaýyp hilini, ajaýyp kärhanalaryň bitewiligini döretmek, indi özbaşdak bolmak isleginiň düýbüni tutujy.

Bizde doly önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlary, ajaýyp synag we kesgitleýiş serişdeleri bar.10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi we berk material we tehniki binýady bilen kärhananyň gurluşyk meýdany 12,000 inedördül metr.Kompaniýa wakuum, ýadro egriji enjamlar, rulon egriji enjamlar, awtomatiki synag enjamlary ýaly ýokary derejeli halkara derejesine eýe.

Müşderini kanagatlandyrmak biziň ýeke-täk kriteriýamyzdyr, her tapgyrda dizaýn, önümçilik, satuwdan soňky hyzmat.Diňe müşderiler meniň önümlerimden kanagatlananda, umumy jemgyýetçilik ýeňijisi bolarys.Jemgyýetçilik peýdasynyň we kärhananyň peýdasynyň bitewiligi kompaniýanyň dolandyryş maksadydyr.Kompaniýanyň ähli işgärleri berk, yhlasly, dogruçyllyk, hyzmat ediş kodeksi bilen, içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we goldamaga taýýardyrlar.Friendshli dostlarymyza täze we köne dostlary tüýs ýürekden görmäge çagyrýarys.

Greenaşyl energiýa paýlanyş ulgamynda, şäher elektrik paýlaýyş toruna, oba elektrik torunyň üýtgemegine, şäher obasynyň elektrik energiýasynyň sarp edilmegine, energiýanyň hemmetaraplaýyn tygşytlanyşyna görä, kompaniýa paýlanyş toplumlaýyn çözgütleri, innowasion tehnologiki önümleri we ýokary hilli goldaw hyzmatlaryny hödürleýär. senagat energiýasyny sarp etmek, energiýa tygşytlaýyş innowasiýalary we ş.m.

Theyllar boýy önümlerimiz esasan: nebit bilen çümdürilen transformator S11, S13, epoksi rezin guýýan gury transformator SCB10, SCB11, şolaryň arasynda SCB11 açyk transformator. Öň ​​birleşdirilen görnüşli (Amerikan) transformator bar. podstansiýa we ýokary we pes woltly doly elektrik enjamlary we ş.m.